เว็บสล็อตกีฬารวมเพื่อการพัฒนา: การปรับปรุงการมีส่วนร่วมทางสังคมและการศึกษาของเด็กพิการในบังคลาเทศ

เว็บสล็อตกีฬารวมเพื่อการพัฒนา: การปรับปรุงการมีส่วนร่วมทางสังคมและการศึกษาของเด็กพิการในบังคลาเทศ

องค์กรในเว็บสล็อตบังกลาเทศได้ดำเนินโครงการกีฬารวมเพื่อการพัฒนาในบังกลาเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเข้าถึงการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความพิการHandicap International – Humanity & Inclusion (HI)ประเทศบังคลาเทศ เริ่มโปรแกรมกีฬาแบบรวมของพวกเขาในปี 2549 และยังคงทำงานนี้ต่อไปทั้งในด้านการพัฒนาและบริบทด้านมนุษยธรรม

ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020 HI

บังกลาเทศได้ดำเนินโครงการกีฬาที่ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาในเขต Mymensing และ Tangail ของบังคลาเทศ ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิยูฟ่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเข้าถึงการศึกษาแบบเรียนรวมของเด็กที่มีความพิการผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาแบบรวมองค์ประกอบสำคัญของแนวทางของ HIในโครงการทั้งหมด HI ใช้แนวทางสองทาง สอดคล้องกับกระบวนการสร้างผู้ทุพพลภาพซึ่งมองว่าความพิการเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และนิสัยชีวิต การรวมเด็กที่มีความทุพพลภาพไว้ในกีฬากระแสหลักจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและนำแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมในทุกระดับ แทนที่จะมุ่งไปที่ความบกพร่องของเด็กเพียงอย่างเดียว

ดังนั้นงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมจึงต้องใช้แนวทางสองทางที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของเด็กที่มีความทุพพลภาพไปพร้อม ๆ กันกับการจัดการกับอุปสรรคทางสังคม กฎหมาย เศรษฐกิจ และสุขภาพต่อการเล่นกีฬา องค์ประกอบหลักของแนวทางนี้คือ:แนวทางที่ครอบคลุม: ‘กีฬารวมเพื่อการพัฒนา’ หมายถึงกิจกรรมที่บุคคลที่มีความสามารถต่างกัน เพศ อายุ ภูมิหลังทางชาติพันธุ์ ฯลฯ เข้าร่วมในกิจกรรมเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมทางสังคม ความสามัคคีในสังคม วัตถุประสงค์เฉพาะอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับ โครงการและแน่นอนเพื่อความสนุกสนาน

แนวทางที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม: เน้นความต้องการและสิทธิของเด็กแต่ละคนและเยาวชนที่มีความทุพพลภาพ และชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ โดยมุ่งเป้าไปที่การมีส่วนร่วมสูงสุดของเด็กตลอดวงจรโครงการ (เช่น สโมสรเด็ก คณะกรรมการตรวจสอบที่นำโดยเด็ก )แนวทางการเป็นหุ้นส่วน: รวมถึงทั้งระดับรากหญ้าและพันธมิตรสถาบันที่ควรมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในขั้นตอนการออกแบบและการวางแผนจนถึงการดำเนินการและการประเมินผลแนวทางจากหลายภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย: ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง หน่วยงานของรัฐ กลุ่มนอกระบบ และภาคเอกชนและภาคพิเศษ

บทเรียนที่ได้รับและข้อแนะนำ

กีฬารวมเพื่อเพิ่มความตระหนักในความพิการและการรวมโครงการนี้ยืนยันบทบาทสำคัญของกีฬาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มความตระหนักในความทุพพลภาพและการรวมตัว ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้กำลังพาลูกที่มีความพิการไปเล่นกีฬาและกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ และเด็กที่มีความพิการบอกว่าพวกเขาถูกรังแกและล้อเลียนน้อยลงที่โรงเรียนและในชุมชน อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่รวมกีฬาเพื่อการพัฒนาที่สามารถนำมาได้ความยั่งยืน: ความสำคัญของการทำงาน

ร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นและการลงทุนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในท้องถิ่น

ในระหว่างโครงการ มีการจัดตั้งความร่วมมือมากมายระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น มูลนิธิแห่งชาติเพื่อการพัฒนาคนพิการ (JPUF) กรมบริการสังคม แผนกเยาวชนและกีฬา ศูนย์ดูแลตาและหูส่วนตัว การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือ ฯลฯ มีความเชื่อมโยงที่ดีขึ้นกับผู้เล่นฟุตบอลระดับชาติและคริกเก็ตและรัฐบาลกำลังจัดหาพื้นที่และที่ดินว่างเพื่อจัดตั้งสโมสรกีฬา อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป ขอแนะนำให้ลงทุนมากขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ (OPD’s) และการประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

การเชื่อมโยงกีฬาแบบเรียนรวมและการศึกษาแบบเรียนรวมกิจกรรมกีฬาแบบรวมมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมใน

การศึกษาแบบเรียนรวม ด้วยเหตุ

นี้:ห้องเรียนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยการจัดที่นั่งที่ปรับเปลี่ยนได้ ทำให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเด็กที่ใช้เก้าอี้รถเข็น และสนับสนุนให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินนั่งด้านหน้าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบได้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่เข้าถึงได้ในท้องถิ่นระบบประเมินผลได้รับการแก้ไขและทำให้เด็กพิการมีความยืดหยุ่น

การแทรกแซงได้รับการปรับแต่งตามที่ระบุผ่านแผนการศึกษารายบุคคล (IEP)

การทำแผนที่ช่องโหว่ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลดความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัยในโรงเรียนครูในโรงเรียนใช้เวลาเพิ่มขึ้นสำหรับผู้เรียนที่เรียนช้าและยินดีต้อนรับเด็กที่มีความทุพพลภาพในการรับสมัครโค้ชกีฬารวมทั้งครูผู้สอนกำลังดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปความสำคัญของการสนับสนุนเด็กและผู้ดูแลอย่างครอบคลุมเด็กบางคนและครอบครัว โดยเฉพาะเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญา รุนแรงกว่า หรือทุพพลภาพหลายอย่าง อาจต้องการการสนับสนุนทางสังคม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องลงทุนในการสนับสนุนผู้ดูแลผู้ป่วยในรูปแบบของการฝึกอบรมด้วยบริการสนับสนุนทางสังคมที่เพียงพอและการจัดการกรณีและปัญหาที่มีการประสานงานอย่างดีและกลไกการส่งต่อ

สิ่งสำคัญคือต้องเชื่อมโยงกับอุปสรรคทางการเงินเพื่อเข้าถึงบริการเหล่านี้ (ค่าขนส่ง ค่ายา อุปกรณ์ช่วยเหลือ ฯลฯ) และคาดการณ์ว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยการส่งต่อไปยังโปรแกรมการคุ้มครองทางสังคมที่มีอยู่ หรือโดยการรวม กองทุนเพื่อสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบช่วยเหลือเด็กสู่เด็กระหว่างกิจกรรมกีฬาแบบเรียนรวมและในห้องเรียน เด็กที่มีความสามารถต่างกันได้รับการสนับสนุนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เด็กๆ ได้รับการฝึกฝนและได้รับการดูแลอย่างดีจากโค้ชกีฬา ส่งผลให้มีการตระหนักรู้เกี่ยวกับความพิการและแนวคิดเรื่องการรวมตัวมากขึ้น และมีส่วนในการมีส่วนร่วมทางสังคมมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในระหว่างกิจกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภายนอกด้วยเว็บสล็อต